Barion Pixel

Adatkezelési Tájékoztató

Kezdőlap » Adatkezelési Tájékoztató

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Alapítvány mindazon eljárásaira, amelyek a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány a Webáruház vásárlóinak, valamint a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány rendezvényein, pályázatain, nyereményjátékain, kérdőíves felmérésein, kvízein résztvevők személyes adatainak kezelésével járnak.
Jelen Szabályzat rögzíti a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési előírásokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, továbbá amelyek alapján adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységeit kifejti.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Fiatalok a Nemzetért Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 6237 Kecel, Vasút utca 79/1.
Telefonszám: +36-20-368-2358
Képviselő: Kovács Zsófia, a kuratórium elnöke
Email cím: info@fiatalokanemzetert.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Webáruház vásárlóinak, valamint a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány rendezvényein, pályázatain, nyereményjátékain, kérdőíves felmérésein, kvízein résztvevők alábbi adatait kezelhetjük:
név
születési idő
oktatási intézmény
lakóhely település
e-mail cím
telefonszám
számlázási cím
szállítási cím

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1
Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a nevezés, jelentkezés vagy vásárlás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
A hozzájárulást Ön a beleegyező nyilatkozatával adja meg.
4.2
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő:
– a Webáruház üzemeltetőjeként teljesíthesse a megrendelt termékekhez kapcsolódó szolgáltatást
– verseny, kvíz, nyereményjáték szervezőjeként kommunikálhasson a verseny szervezése kapcsán, visszajelzést adhasson és közölni tudja az eredményeket;
– rendezvény szervezőjeként megfelelő kommunikációt biztosíthasson a rendezvény résztvevői felé
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.3
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A személyes adatok kezelése a verseny, pályázat, kérdőív, kvíz lezárásától, a rendezvény végétől vagy a megrendelés leadásáról számított 1 évig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a jelen Szabályzatban szereplő elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.
7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.
Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
7.6. Amennyiben Ön harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. AZ ADATKEZELÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÉRÉSE
Az adatkezelés megszüntetését az Adatkezelő elérhetőségein kérheti.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Támogatóink

Írjon nekünk!